สืบค้นโดย  : 

จากงาน : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วยทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดใน Merlot.org
Loading the player ...
 

How to Utilize Merlot.org for teaching and learning in Higher Education

หัวข้อบรรยาย   ผู้บรรยาย
Red point A Repository for e-Learing Resource Sharing  Video   ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ,  NECTEC
Red point Educational Resources Sharing  Video   รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง ,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Red point How to Utilize Merlot.org for teaching and learning in Higher Education   Video   Prof. Dr. Gerard L. Hanley,  Executive Director of MERLOT, California State University, USA
Red point ICT for Rural & Urban Poor: Empowering the Heart of Asia Pacific via ICT  Video   รศ.ดร.กมลรัตน์ อินทรทัศน์ ,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, CCDKM
Red point Knowledge sharing Collaboration Thinking  Video   ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ ,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Red point จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วยทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดใน Merlot.org  Video   ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี,  (1)
Red point จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วยทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดใน Merlot.org  Video   ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี,  (2)
Red point จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วยทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดใน Merlot.org  Video   ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี,  (3)
Red point อภิปรายกลุ่ม: จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วยทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดใน Merlot.org  Video   Prof. Dr. Gerard L. Hanley,  Executive Director of MERLOT, California State University, USA