รายงานการวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา
ผู้วิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
หลักการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา: ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
ผู้วิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
 
โครงการตำราอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย อีเลิร์นนิง: จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ: e-Learning from theory to practice
ผู้วิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
ระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ: ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ กรณีกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
 
โปรแกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสตร์การสอน : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (TCU-OBL, TCU Outcome Based Learning Plugin System)
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ กรณีกิจ
รายงานวิจัย เรื่อง ระบบวิเคราะห์สมรรถนะออนไลน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา และคณะ
       
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา และคณะ
คู่มือระบบวิเคราะห์สมรรถนะออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา และคณะ
       
 
 
  สามารถดูเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ได้ ผ่านอุปกรณ์ iPad และ Android Tablet ที่ Application: TCU Bookish
 
       
       
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,โทร 02-6105234-9 Fax.02-3545476